Wednesday, March 31, 2010

Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerja 1994 (Akta 514) - En. Syafie Jamian

Semua pihak bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan, ia adalah tangungjawab bersama, pihak majikan dan pekerja perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan kesihatan. Pihak majikan dan pekerja mempunyai obligasi masing-masing terhadap keselamatan dan kesihatan.

Projek pembangunan yang kosnya lebih daripada 20 Juta ke atas perlu mempunyai SHO(Safety Health Officer). Setiap majikan perlu menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja, UiTM telah menubuhkan Jawatankuasa ini di semua Bahagian,Fakulti,Jabatan, Unit dan sebagainya untuk memastikan hal-hal berkaitan keselamatan dan kesihatan terpelihara. Menjadi tanggungjawab bagi S.O (Site Officer) sesuatu projek membuat teguran kepada kontraktor jika pekerjaa kontraktor tersebut tidak menggunakan peralatan pelindungan peribadi seperti kasut keselamatan, topi keselamatan dan sebagainya.

No comments: