Friday, April 19, 2019

Renaisans

Revolusi Sains, suatu episod penting dalam perkembangan sejarah Eropah, berlaku setelah berlalunya zaman renaisans. Perkembangan pemikiran dalam ilmu, khususnya ilmu sains pada zaman itu memberi asas kepada Revolusi Sains pada abad ke-17. Renaisans ialah kebangkitan semula semangat pembelajaran ilmu-ilmu kiasik Yunani, yang berlaku pada peringkat akhir abad ke- 15 di Eropah. Sarjana-sarjana renaisans mempelajari ilmu Yunani daripada terjemahan manuskrip Muslim dalam pelbagai bidang sains dan juga bidang pemikiran termasuk buah fikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang membincangkan buah fikiran ahli falsafah Yunani. Mereka juga mengkaji manuskrip Yunani asli yang baru mereka peroleh daripada pendeta-pendeta Byzantium yang lari ke Itali apabila kota Constantinople jatuh ke tangan pemerintahan Islam.

No comments: